✅ Pou vwayaj ou an sekirite, sonje ke Migrasyon Kolonbi se sèl otorite ki kapab delivre dokiman regilarizasyon, depòte, oswa fè depòt pou imigran. Enfòme w sou wout yo, transpò, abri ak konsila nan peyi ou an anvan ou sòti.  

✅ Pou sekirite ou, toujou mache ansanm. Trase nan fore a difisil, ou dwe prepare pou yon demann fizik enpòtan avèk wout difisil oswa aksesib piti. Vwayaj la ka pran ant 5 ak 10 jou mache. Si w pèdi oubyen w pa ka mache ankò, prepare yon dife ki pral bay anpil fimen pou rete atansyon ekip sovè. Fè’l nan yon tranchée ak wòch otou pou evite dife.  

✅ Mete rad ki konfòtab ak apwopriye pou anpeche pikèt oswa mòd ti bèt. Si yon bèt pike ou oswa mòde ou, pa deplase pati ki blese a, aplike dlo pwòp. Pa souse oswa koupe zòn afekte a, ou ka ogmante risk enfeksyon.  

✅ Pote manje ki poko apre epi ase pou wout la, ki poko peri, ak ki fasil pou prepare.  
✅ Bwe ti kantite dlo ak/oso sevo plizyè fwa. Si posib, pote tablèt pou pifye dlo oswa pitit paille ak filtre pou bwè dlo nan yon kondisyon pi bon.  

✅ Itilize yon valiz lejè ak konfòtab. Pote sèlman sa ki nesesè.  

✅ Si w gen yon maladi kronik, pote remèd ou ak aprann non yo. Si w tande ou gen simtòm grip, lafyè (kouden), apatman oswa doulè nan zo oswa atikilasyon, al wè yon doktè, sa ta ka deng, palid oswa chikungunya, se maladi ki gen nan rejyon sa a.  

✅ Chèche yon kote sekirite pou pase lapenn. Evite rete nan bank rivi yo, ka gen monte dlo.  

✅ Si w’ap vwayaje anbwat lò, mande toujou yon gilet sekou.  

✅ Dijitalize dokiman ou yo pou ou gen yon kopi anka anka si yo pèdi. Kenbe yo nan yon kote ki an sekirite ak mete yo nan yon sach ki rezistan ak dlo. Lè w’ap kite fanmi ou, kite yo yon dokiman ofisyèl ou ak foto ak/oso enprant dijit oswa yon foto ki reyèlman resan. Osinon, kite kopi dokiman enpòtan ou.  

✅ Enfòme fanmi ou sou kote ou ye ak destenasyon ou. Sipò, anvan ak apre ou kwoke fòntyè a.  

✅ Nan abri yo, Krwaz Wouj ka ede ou kominike ak fanmi ou gratis. Si w’ale nan kontakte avèk fanmi ou, chèche nou e nou pral ede ou. Memorize adrès imèl ak nimewo telefòn fanmi ou.  

✅ Si moun ki vwayaje avèk ou mouri, disparèt, sibi yon aksidan, oswa fè prizyon, enfòme otorite yo, Krwaz Wouj, e, si posib, fanmi li.

Mesaj pou swen tèt jeneral

Enfòmasyon itil:

✅ Enfòme w sou wout yo, transpò, abri ak konsila nan peyi ou an anvan ou sòti. Pataje avèk fanmi ou plan vwayaj ou anvan.

✅ Pandan vwayaj ou, enfòme fanmi ou avèk ki wap vwayaje ak kote ou ye. Nan ka yon ijans, sa va fasilite rechèch ou.

✅ Pa bay enfòmasyon sou vwayaj ou oswa fanmi ou bay moun ki pa konnen ou, epi pa pale sou si ou gen fanmi oswa zanmi nan Etazini.

✅ Vwayaje ansanm se pi sekirite.

✅ Kouvri tèt ou kont solèy la, ou ta ka sibi brilantè difisil oswa dehidratasyon.

✅ Chèche yon kote ki an sekirite pou pase lannwit; pa rete sou wout la.

✅ Si ou nan Meksik e ou vle tounen nan peyi ou, rele oswa al nan Enstiti Nasyonal Migrasyon (INM) / Gwoup Beta ki pi pre ou.

✅ Kenbe kalm si otorite yo arete ou.

Kenbe kontak avèk fanmi ou yo

✅ Mèmòwize nimewo telefòn fanmi ak zanmi ou, tankou kòd yo rele kote ou sòti.

✅ Rete dakò avèk fanmi ou sou moman yo pral kominike pandan vwayaj la, epi sa yo dwe fè si yo pèdi kontak.

✅ Evite itilize telefòn moun ki pa konnen ou ak ki sòti nan nimewo. Si ou ka, efase regis mobil ou oswa telefòn lakay ou ki ou te itilize.

✅ Si ou konnen yon moun ki arete, disparèt, sibi yon aksidan o mouri, enfòme Krwaz Wouj ak fanmi li, pa kite li rete nan angwadès pou li pa konnen anyen.

✅ Rete nan kontak avèk fanmi ak zanmi ou yo, sitou anvan ou kwoke yon fòntyè. Gen abi ak kantikwot Krwaz Wouj ki ofri ou opòtinite pou rele gratis.

✅ Li bon gen yon paj Facebook (oswa yon lòt rezo sosyal) pou enfòme fanmi ou kote ou ye.

✅ Enfòme fanmi ak zanmi ou lè ou rive nan destenasyon ou.

✅ Kite yon dokiman ofisyèl ou ak foto ak/oso enpran dijit oswa yon foto ki reyèlman resan pou fanmi ou. Osi byen kite kopi dokiman enpòtan ou.

Swen sante ou

✅ Si ou itilize mwayen kontraseptif, pa bliye pote yo avèk ou. Si nesesè, ou ka resevwa yo gratis nan kèk klinik oswa ekipe medikal Krwaz Wouj.

✅ Lè ou repoze, retire soulye ou ak chosèt ou (pote yon kouple ekstra) pou evite fonn ak enfeksyon. Pa mete yo si yo mouye; yo ka kòz wout.

✅ Si ou gen yon maladi kronik, pote remèd ou epi aprann non yo.

✅ Si ou ansent, pa sispann bwè dlo, manje, ak chèche swen medikal.

✅ Nan lopital oswa sant de sante nan Meksik, ou gen dwa resevwa enfòmasyon sou eta sante ou ak mande dosye medikal ou.

✅An ka ou byen arete, enfòme otorite yo sou maladi ou ak medikaman ou bezwen.

✅ Si w’ap tande gen simtòm grip, lafyè (kouden), apatman oswa doulè nan zo oswa atikilasyon, al wè yon doktè, sa ta ka deng, palid oswa chikungunya, se maladi ki gen nan rejyon sa a.

✅ Nan Meksik, Hondirè ak Kòs La, ou gen dwa resevwa swen medikal gratis an ka ijans. Si ou pa resevwa li, gen òganizasyon ki ka ede ou. Mandew pou yo.

✅ Nan Meksik, ou ka afilye tèt ou tèmporèman pou 90 jou nan Siro Popilè pou ou resevwa swen medikal gratis, san ou pa bezwen prezante dokiman.

✅ Ka vyolans seksyèl se ijans medikal ak li mande swen imedyat.

✅ Fè efò pou bwè dlo konstanman.

✅ Evite bwè dlo ki rete nan plas oswa ki soti nan van. Ou ka jwenn tablèt potabilizasyon nan kèk pwen atansyon Krwaz Wouj.

Nan ka ou vwayaje an tren oswa machin

✅ Evite monte oswa desann nan tren lè li ap mache o lè li mouye. Nan ka ou desann nan tren ki ap mache, pa rete imob, kontinye kouri pou lòt moun pa tonbe sou ou.

✅ Pa fè nou kòde rad ou nan wèt ou, li ka rete kòde epi lakoz ou yon aksidan.

✅ Evite monte nan tren si ou pa manje oswa repoze, ou ka tonbe si ou fèk dòmi. Fe reyinyon ak kòlèg ou pou chak yon ka repoze ak swen tèt yo.

✅ Pa konswome alkòl oswa dwòg, menm pa pran medikaman ki ka fè ou domi.

✅ Nan jou ki frape, asye ou men ak gants oswa yon ti moso twal.

✅ Vwayaje asiz se sa ki pi rekòmande. Fè atansyon sou wout la, gen branch, kabèl elektrik oswa tonèl ki ka frape ou. Ranpli kote ou gen pwen pou ou kenbe.

✅ Evite monte nan tren avèk timoun.

✅ Pa kache w nan machin oswa nan espas resre ki ka fè ou asfiksye, anfomi oswa malad.

✅ Toujou swete pou ou gen espas pou ou ka respire.

✅ Pa aksepte transpò gratis nan men moun ki pa konnen ou.

Nan ka ou mache nan bwa, fore, oswa dezè

✅ Toujou swete pou ou gen espas pou ou ka respire.

✅ Pa aksepte transpò gratis nan men moun ki pa konnen ou.

✅ Si ou pèdi wou, oswa ou pa kapab mache ankò, prepare yon dife ki fè anpil fimen pou akeyi atansyon ekip sovè. Fè li nan yon trèt ak wòch alantou pou evite dife.

✅ Sonje ke nan kote ak klima cho, ki gen tanpikal tankou dezè, ou ka jwenn yon varyete gwo bèt ki danjere tankou skwapon, aranya, ak fèy serpan, ant lòt.

✅Pikti skwapon ak mòdire zanmi ka fè ou mouri. Revize ak sekwe rad, soulye, ak sac ou anvan ou sèvi ak yo. Pa met men ou anba wòch. Revize kote a anvan ou domi oswa chita sou tè a.

✅ Si yon bèt pike ou oswa mòde ou, chèche swen medikal. Evite deplase pati anfekte a epi lave blese a ak dlo pwòp. Pa souse ni koupe zòn anfekte a; sa fè plis domaj ak ogmante risk enfeksyon.

✅ Koutew elektwonik ou pou kenbe batari a. Fè selman apèl ki nesesè ak gade li nan yon sach plastik.

✅ Evite travèse rivyè oswa lanmè sèl oubyen nan lannwit. Si ou sèvi ak yon objè pou flote, asire ou ke li kapab sopte pwa ou.

✅Met dokiman ou nan yon sach plastik pou evite yo mouye oswa pèdi.

✅ Nan dezè pandan jou a, tempeyatir yo ekstrèm. Swete pou ou pote a avèk ou anpil dlo potab, pantalon ak manch long pou pwoteje ou kont solèy la ak kenbe dlo nan swè ou. Tou, pote rad ki kapab kenbe wòm, gant pou pwoteje men ou, ak yon lam lan nan men ak bwa dife.

Konnen dwa ou

✅ Anvan ou siyen nenpòt dokiman, mande pou ou enfòme, nan yon lang ki fasil pou ou konprann, sou: dwa ak obligasyon ou, kondisyon pou ou antre, rete, ak soti nan teritwa a, posibilite pou ou mande rekònèt kondisyon refijye, bay pwoteksyon suplemantè o asil, ak detèminasyon apàtrid, tankou tou pwosedi ki dwe fèt pou ou jwenn kondisyon sa yo.

✅ Nan Meksik, nenpòt otorite ki gen konesans sou pretansyon ou pou ou mande rekònèt kondisyon refijye, dwe avèti Sekretarya Gouvènman an pa ekri epi imedyatman.

✅ Se sel INM kapab mande ou pwouve nasyonalite ou ak sitiyasyon imigrasyon ou nan Meksik. Okenn lòt otorite pa kapab mande pou li revize dokiman ou oswa arete ou si INM pa prezan.

✅ INM pa gen dwa itilize fòs pandan operasyon imigrasyon yo.

✅ Si yon otorite imigrasyon arete ou epi ou vwayaje avèk fanmi ou, yo dwe rete ansanm menm nan detansyon.

✅ Si ou pèdi wou oswa ou pa ka mache ankò, prepare yon dife ki fè anpil fimen pou akeyi atansyon ekip sovè. Fè li nan yon trèt ak wòch alantou pou evite dife.

✅ Sonje ke nan kote ak klima cho, ki gen tanpikal tankou dezè, ou ka jwenn yon varyete gwo bèt ki danjere tankou skwapon, aranya, ak fèy serpan, ant lòt.

✅Pikti skwapon ak mòdire zanmi ka fè ou mouri. Revize ak sekwe rad, soulye, ak petates ou anvan ou sèvi ak yo. Pa met men ou anba wòch. Revize kote a anvan ou domi oswa chita sou tè a.

✅ Si yon bèt pike ou oswa mòde ou, chèche swen medikal. Evite deplase pati anfekte a epi lave blese a ak dlo pwòp. Pa souse ni koupe zòn anfekte a; sa fè plis domaj ak ogmante risk enfeksyon.

✅ Koutew elektwonik ou pou kenbe batari a. Fè selman apèl ki nesesè ak gade li nan yon sach plastik.

✅ Evite travèse rivyè oswa lanmè sèl oubyen nan lannwit. Si ou sèvi ak yon objè pou flote, asire ou ke li kapab sopte pwa ou.

✅ Met dokiman ou nan yon sach plastik pou evite yo mouye oswa pèdi.

✅ Nan dezè pandan jou a, tempeyatir yo ekstrèm. Swete pou ou pote a avèk ou anpil dlo potab, pantalon ak manch long pou pwoteje ou kont solèy la ak kenbe dlo nan swè ou. Tou, pote rad ki kapab kenbe wòm, gant pou pwoteje men ou, ak yon lam lan nan men ak bwa dife.

✅ Anvan ou siyen nenpòt dokiman, mande pou ou enfòme, nan yon lang ki fasil pou ou konprann, sou: dwa ak obligasyon ou, kondisyon pou ou antre, rete, ak soti nan teritwa a, posibilite pou ou mande rekònèt kondisyon refijye, bay pwoteksyon suplemantè o asil, ak detèminasyon apàtrid, tankou tou pwosedi ki dwe fèt pou ou jwenn kondisyon sa yo.

✅ Nan Meksik, nenpòt otorite ki gen konesans sou pretansyon ou pou ou mande rekònèt kondisyon refijye, dwe avèti Sekretarya Gouvènman an pa ekri epi imedyatman.

✅ Se sel INM kapab mande ou pwouve nasyonalite ou ak sitiyasyon imigrasyon ou nan Meksik. Okenn lòt otorite pa kapab mande pou li revize dokiman ou oswa arete ou si INM pa prezan.

✅ INM pa gen dwa itilize fòs pandan operasyon imigrasyon yo.

✅ Si ou sere arete pa yon otorite imigrasyon epi ou vwayaje avèk fanmi ou, yo dwe rete ansanm menm nan detansyon.